GDMW

De Orakelmachine in de schouwburg van Rotterdam

De Orakelmachine is op 3 en 4 oktober te zien in de Rotterdamse Schouwburg tijdens het literaire GDMW festival. Check het programma voor meer informatie.

GDMW

The Oracle Machine @ Schouwburg Rotterdam

The Oracle Machine will make its appearance in the Schouwburg of Rotterdam on the 3rd and 4th of October during the GDMW festival. Check the festival programme for more information.

Sonic Acts

De Orakelmachine tijdens Sonic Acts festival

Het festival voor electronische kunsten Sonic Acts heeft dit jaar als thema The Cinematic Experience. De Orakelmachine toont onderwerpen en kwesties die aan het programma verwant zijn. De bezoekers van het festival - dat dit jaar wordt gehouden in Paradiso en De Balie - zijn uitgenodigd om de gevel van De Balie naar hun hand te zetten door onderwerpen in te sturen per sms. Zie ook het programmaboekje van Sonic Acts, en de Sonic Acts website.

Sonic Acts

The Oracle Machine @ Sonic Acts festival

This years electronic arts festival Sonic Acts carries the theme The Cinematic Experience. The Oracle Machine will display issues that are related to the programme. Visitors of the festival - that is held this year in Paradiso and De Balie - are invited to make the façade of De Balie theirs, and send in keywords and issues that relate to the subject. See the festival Programme or the website of Sonic Acts.

Re-launch 4 december, 20:30

Heropening van de Orakelmachine op de gevel van De Balie

De Orakelmachine op de gevel van De Balie zal morgen, 4 december, opnieuw in stelling gebracht worden. Ter gelegenheid van deze heropening is er om 20:30 in De Balie een gesprek over kunst, publieke ruimte en het fenomeen 'urban screens'. Jeroen Joosse, Jan Schuijren (curator van CASZuidas) en Eric Kluitenberg nemen deel aan dit gesprek. Toegang vrij, iedereen is van harte welkom.

Relaunch december 4th, 20:30

Relaunch of the Oracle Machine on the façade of De Balie

The Oracle Machine on the façade of De Balie wil be functional again from tomorrow, december 4th, and onwards. On the occasion of this relaunch, a discussion will be held in De Balie at 20:30. Art, public space and the phenomenon 'urban screens' will be the subject of the debate. Speakers: Jeroen Joosse, Jan Schuijren (curator of CASZuidas) and Eric Kluitenberg. Admission is free, everybody is invited.

Track 030

De Orakelmachine in het Centraal Museum, Utrecht

In het Centraal Museum werd op 13 november een debat gehouden over Web2.0, auteursrecht en de manieren waarop kunstenaars hier mee te maken krijgen. Het debat werd georganiseerd door Track 030. De Orakelmachine was daar te zien en sprak zich tijdens het debat uit over deze kwesties.

Track 030

The Oracle Machine in Centraal Museum, Utrecht

In the Centraal Museum a debate was held on Web2.0, copyright and the ways in which artists could deal with it. It was organised by Track 030. The Oracle Machine was on display and spewed out statements on these topics.

Cultuur 2.0

De Orakelmachine in Felix Meritis op 30 mei

Tijdens de door Virtueel Platform georganiseerde conferentie over Web 2.0 technologieën en culturele instellingen zal de Orakelmachine te zien zijn in de zuilenzaal van Felix Meritis te Amsterdam.

Culture 2.0

The Oracle Machine in Felix Meritis on May 30th

During the Cultuur 2.0 conference on Web 2.0 technologies and cultural institutions, organised by Virtueel Platform, The Oracle Machine will be on display in the Zuilenzaal of Felix Meritis, Amsterdam.

Wijziging SMS nummer

Het nummer om kwesties per SMS aan de orakelmachine voor te leggen is gewijzigd. Het nieuwe nummer is +31 (0)6 - 5555 0131. De manier om uw kwestie in te zenden is hetzelfde gebleven: stuur een bericht met als inhoud 'orakel uw-kwestie'.

SMS number change

The number to submit issues for the Oracle Machine has changed. The new number is +31 (0)6 - 5555 0131. The manner of submitting your issue is still the same: send a message with body 'orakel your-issue'.

Beelden van de opening

Een aantal stills van de videoregistratie

Images of the project launch

Some stills of the video registration

Amnesty Filmfestival & Orakelmachine

Mensenrechtenkwesties op de gevel van De Balie

Gelijktijdig met het Amnesty Filmfestival zal de Orakelmachine uitspraken doen over thema's als mensenrechten, geengageerde film en de voor Amnesty actuele kwesties. Het Amnesty Filmfestival duurt van 14 tot en met 18 maart. Zie de website van Movies That Matter voor meer informatie.

Amnesty Filmfestival & Oracle Machine

Human rights issues on the façade of De Balie

Simultaneous with the Amnesty Filmfestival, the Oracle Machine will make statements on themes like human rights, engaged cinema and other issues which are in focus of the organisation. The Amnesty Filmfestival will take place from 14 to 18 March. The website of Movies That Matter has more info on the festival.

Bekabelingsproblemen

Wegens problemen met de bekabeling is de installatie tijdelijk buiten gebruik. Samen met BeamSystems wordt gewerkt aan een oplossing.

Cabling Issues

Due to problems with the cabling, the installation is temporarily offline. BeamSystems has been working on location to fix the issue.

Opening

Officiele start van het project

De Orakelmachine is onthuld op zaterdagavond 20 januari. Media-theoreticus Eric Kluitenberg hield een korte toespraak namens De Balie, waarin benadrukt werd dat een installatie als deze belangrijk is voor De Balie en de koers die het instituut wil volgen - het publieke domein in. Onderzoeker Richard Rogers, hoofd nieuwe media van de Universiteit van Amsterdam, bediende het publiek met een boeiende lezing over Google en de positie van Google als orakel van de nieuwe tijd. Na deze lezing, en een korte verantwoording van het werk door Jeroen Joosse, was iedereen uitgenodigd om de installatie in werking te zien vanaf het Kleine-Gartmanplantsoen en het Leidseplein.

Launch

The official launch of the Oracle Machine

The Oracle Machine had its launch on the evening of the 20th January. Media theorist Eric Kluitenberg held a short lecture on behalf of De Balie, emphasizing the importance of the installation for the direction of the institute - opening up, going public. Researcher Richard Rogers, head of the New Media department at the University of Amsterdam, provided the audience with an interesting talk on Google and its oracular function in society, today. After these lectures and a justification of the work by Jeroen Joosse, everybody was invited to see the machine in action from the Kleine- Gartmanplantsoen and Leidseplein.

Aankondiging

Een installatie voor de façade van De Balie in Amsterdam.

“Dit is wat wij schrijven, dit is wat wij lezen; dit is hoe wij nu met informatie omgaan”

PRESENTATIE: Zaterdag 20 januari 2007, 20.00 uur / De Balie, Amsterdam

Ontwerper Jeroen Joosse ontwierp een interactieve installatie voor de façade van cultureel en politiek centrum De Balie. De Orakelmachine verschijnt als projectie op vijf schermen, die vanaf 20 januari dagelijks - na zonsondergang - vanaf het Kleine-Gartmanplantsoen en Leidseplein op de ramen van de De Balie te zien is.

De Orakelmachine toont een continue stroom uitspraken en meningen over maatschappelijke, politieke en culturele onderwerpen. Deze teksten komen niet uit de mond van journalisten, programmamakers, schrijvers, redacteuren of andere specialisten, maar rechtstreeks uit de virtuele publieke ruimte: het internet.
De actualiteit bepaalt de onderwerpen, maar het is voor iedereen mogelijk de stroom te onderbreken en een onderwerp in te sturen per SMS, om zo zelf de gevel van De Balie te besturen.

Met de hedendaagse explosie van opinie op weblogs, fora en andere plekken op het web, en de grote toegankelijkheid tot deze informatie, lijkt het klimaat voor publiek debat en individuele meningsvorming in hoogconjunctuur te zijn. Maar de versnippering is groot, net als de onverschilligheid.

De Orakelmachine laat deze kakofonie zien, onderzoekt de spanning tussen diversiteit en betrokkenheid en brengt de de virtuele en de fysieke publieke ruimte dichter bij elkaar. De automatische manier waarop teksten van het internet worden gehaald en de 'bias' die hierbij gebruikt wordt - dezelfde als die van de grote zoekmachines - confronteert ons met onze informatiepraktijken: dit is wat wij schrijven, dit is wat wij lezen, dit is hoe wij nu met informatie omgaan.

De onuitputtelijke stroom berichten op de schermen van de machine is een reflectie van wat allang de dagelijkse praktijk is op internet. De Orakelmachine prikkelt, draagt bij aan meningsvorming, laat onverschillig, irriteert en provoceert. En dat alles met de 'stem van de gemeenschap'.

Breng uw kwestie!

De officiële presentatie van het project is op zaterdag 20 januari om 20:00 uur. Richard Rogers, onderzoeker, hoofd nieuwe media van de Universiteit van Amsterdam, Media-theoreticus Eric Kluitenberg en ontwerper Jeroen Joosse geven commentaar en achtergronden bij de presentatie.

Vervolgens is de Orakelmachine live in actie te zien: ook het publiek mag zoektermen aan het Orakel geven om te zien wat er op dat moment op internet over het betreffende onderwerp wordt geschreven.

Met medewerking van Karel Brascamp (software ontwikkeling). Met dank aan het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Announcement

An installation for the façade of De Balie in Amsterdam.

"This is what we write, this is what we read; this is how we deal with information today"

PRESENTATION: Saturday January 20 2007, 20.00 hrs / De Balie, Amsterdam. http://www.debalie.nl/media

Designer Jeroen Joosse devised an interactive installation for the façade De Balie, centre for culture and politics in Amsterdam. The Oracle Machine consists of a five screen window projection, which can be seen daily, starting from January 20th - after sunset - from the Kleine-Gartmanplantsoen and the Leidseplein on the windows De Balie.

The Oracle Machine displays a continuous stream of statements and opinions about social, political, and cultural issues. These texts do not originate from journalists, editors, writers and other specialists, but come directly out of the virtual public domain of the internet.
Current affairs and debates determine the issues, but it is possible for everyone to interrupt the stream and send in an issue via SMS, to (temporarily) control the façade of De Balie.

The explosion of opinions on weblogs, fora and other places on the net, and the increased accessibility of this information, would suggest a booming climate for public debate and individual opinion- making. However, the fragmentation is considerable, and so is indifference.

The Oracle Machine visualises this cacophony. It investigates the tension between diversity and involvement, and brings the virtual and physical public spaces closer together. The automatic nature of retrieving texts from the internet, and the 'bias' used within this process - similar to the major search engines - confronts us with our information practices: this is what we write. this is what we read, this is how we deal with information today.

The inexorable stream of messages on the screens of the machine constitutes a reflection of what already for a long time is daily practice on the internet. The Oracle Machine stimulates, contributes to the formation of opinions, leaves us indifferent, irritates, provokes. And all this with the 'voice of the community'.

Bring Your Issue!

The official presentation of the project is on Saturday January 20th at 20.00 hours. Richard Rogers, researcher and head of New Media at the University of Amsterdam, media theoretician Eric Kluitenberg and designer Jeroen Joosse will give comments and provide background to the project.

Subsequently, the Oracle Machine can be seen 'live' in action: also the audience will be allowed to give search terms (issues) to the Oracle to witness what is written on the internet at this particular moment about the issue at hand.

The Oracle Machine is realised with the support of Karel Brascamp (software development), and the Amsterdam Fund for the Arts.

Visualisaties

Impressies van de Orakelmachine in De Balie maandflyer

De beelden van de maandelijkse flyer van De Balie staan in januari in het teken van De Orakelmachine. Samen met Theun Hendrickx (crookedline) maakte Jeroen Joosse een reeks impressies van de Orakelmachine. De beelden bestaan uit driedimensionale projecties, waarbij het gekozen perspectief het thema of de kwestie die gevisualiseerd wordt, reflecteert.

Visualizations

Impressions of the Oracle Machine in De Balie monthly flyer

The images in the monthly flyer of De Balie in January point to the upcoming launch of the Oracle Machine this month. Theun Hendrickx (crookedline) and Jeroen Joosse created a set of impressions of the installation. The images consist of three-dimensional projections, wereby the chosen perspective reflects the issue that is visualised.